strona główna mapa strony kontakt

Regulamin adopcji na odległość

 

REGULAMIN ADOPCJI NA ODLEGŁOŚĆ:

 

 1. Adoptującym na odległość może być osoba fizyczna, grupa osób (np. klasa, szkoła), instytucja, osoba prawna.

   

 2. Przedmiotem adopcji może być dowolnie wybrane zwierzę przebywające w Schronisku (pies, kot) lub grupa zwierząt zajmujących jedno pomieszczenie.
   

 3. Adoptujący może wybrać zwierzę samodzielnie, podczas wizyty w Schronisku. Jeżeli nie
  zamierza Schroniska odwiedzać, adoptować może zwierzę zaproponowane mu korespondencyjnie bądź telefonicznie przez pracowników Krakowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami lub Schroniska.

   

 4. Adoptujący jest uprawniony do:
  a) odwiedzania zwierzęcia w godzinach urzędowania Schroniska lub w innych godzinach,
  ustalonych z Kierownikiem Schroniska albo uprawnionym pracownikiem,
  b) fotografowania zwierzęcia,
  c) uzyskiwania pisemnych informacji odnośnie kondycji, stanu zdrowia, leczenia zwierzęcia oraz jego zdjęcia raz na dwa miesiące,
  d) umieszczenia informacji o adopcji na odległość wraz z nazwiskiem (nazwą) adoptującego na pomieszczeniu , w którym zwierzę przebywa (wyłącznie za zgodą adoptującego),
  e) umieszczenia informacji o adopcji na odległość wraz z nazwiskiem (nazwą) adoptującego na tablicy sponsorów (wyłącznie za zgodą adoptującego),
  f) podjęcia we własnym zakresie wszelkich możliwych działań zmierzających do znalezienia adoptowanemu zwierzęciu nowego, dobrego domu,
  g) niezwłocznego uzyskania informacji o znalezieniu przez zwierzę nowego dobrego domu lub jego śmierci; w przypadku takim adoptujący jest uprawniony do adoptowania innego, dowolnie wybranego zwierzęcia.

   

 5. Adoptujący jest zobowiązany do:
  a) zawarcia umowy adopcyjnej na dowolny okres, nie krótszy niż 3 miesiące; w wypadkach
  szczególnie uzasadnionych dopuszczalne jest ustalenie krótszego okresu,
  b) łożenie na utrzymanie zwierzęcia kwoty co najmniej 100 zł miesięcznie w przypadku adopcji psa, co najmniej 50 zł miesięcznie w wypadku adopcji kota, co najmniej 20 zł miesięcznie w przypadku adopcji innego zwierzęcia; w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszczalne jest ustalenie niższych stawek lub przekazywanie darów rzeczowych o tej samej wartości (w szczególności karmy).
   

 6. Otrzymane środki dzięki idei „Adopcji na odległość” zostaną przeznaczone na utrzymanie zwierząt przebywających w Schronisku.

 


KONTAKT :
sekretariat@schronisko.krakow.pl
telefonicznie : 12/429 - 74 -72, w godzinach pracy biura (pon. - pt. godz. 7.00 – 15.00)


Wpłat należy dokonywać na konto :
NUMER KONTA BANKOWEGO
KTOZ ul. Floriańska 53, 31-019 Kraków
BNP Paribas Bank Polska S.A.  07 2030 0045 1110 0000 0390 3550
w tytule wpłaty prosimy wpisać : 'Adopcja na odległość - imię psa/kota
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31 – 019 Kraków, KRS: 0000044704, reprezentowane przez Jadwigę Osuch – Prezesa zarządu oraz Beatę Katarzynę Turzańską – Szacoń, adres elektroniczny: ktoz@ktoz.krakow.pl (dalej jako „ADO").

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w tym zakresie przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne, zaś interesem uzasadniającym przetwarzanie danych osobowych jest przedmiot działalności ADO – działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami,

 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne podmioty przetwarzające dane na zlecenie ADO, urzędy, organy rządowe i samorządowe, sądy, prokuratury, a także wszelkie inne organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

 4. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywać przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub przedawnienia karalności,

 5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,

 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z zawieranej przez Pana/Panią umowy i jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonywania niniejszej umowy,

 9. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 

Zwierzęta do adopcji

zobacz wszystkie
Projekt i wykonanie: Fabryka Stron Internetowych  CMS - FSite
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij