strona główna mapa strony kontakt

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY KTOZ

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, ul. Floriańska 53, 31 – 019 Kraków, KRS: 0000044704, reprezentowane przez Jadwigę Osuch – Prezesa zarządu oraz Beatę Katarzynę Turzańską – Szacoń, adres elektroniczny: ktoz@ktoz.krakow.pl (dalej jako „ADO").

 

2. Inspektor Ochrony Danych: Elżbieta Mosor, tel. 570 574 264, e-mail: kancelaria@mosoroleksiak.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, w celu:

 • informowania właściciela psa o ryzyku związanym z interwencją chirurgiczną oraz sedacją zwierzęcia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • kontaktowania się z osobą udostępniającą dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ( w przypadku osób przesyłających zgłoszenia zwierząt znalezionych lub zagubionych, przetwarzanie danych kontaktowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a to działania na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, a w przypadku osób zobowiązujących się do uiszczenia opłaty za pobyt zwierzęcia w schronisku w związku z dochodzeniem, ustaleniem i obroną przed roszczeniami)

 • opublikowania danych kontaktowych osoby przesyłających zgłoszenia zwierząt znalezionych lub zagubionych na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • w celu użycia wizerunku osoby w formie zdjęcia w celu publikacji w mediach społecznościowych oraz na stronach www relacji z przebiegu imprez oraz innych wydarzeń związanych z działalnością statutową na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • w celu użycia wizerunku osoby w formie zdjęcia w celu umieszczenia w tableau lub na identyfikatorze na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z art. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • w celu wykonania umowy adopcji, umowy adopcji na odległość, umowy wypożyczenia, umowy o pracę, porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, umowy z inspektorem społecznym, umowy zlecenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, wynikających z przepisów prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

 • w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów kodeksu pracy, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, poprzez prowadzenie monitoringu obejmującego obraz i dźwięk, na podstawie art. 222 §1 i 223 §4 kodeksu pracy,

 • w przypadku osób składających podanie o dofinansowanie leczenia, o karmę dla zwierząt własnościowych, uiszczających opłatę od posiadania psa, społecznych karmicieli wnioskujących o karmę dla zwierząt wolnożyjących oraz darczyńców w celu w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

 • w celu ochrony zwierząt, w szczególności na potrzeby wypełnienia ankiety przedadopcyjnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w tym zakresie przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne, zaś interesem uzasadniającym przetwarzanie danych osobowych jest przedmiot działalności ADO – działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami,

 • w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, wykrywania zachowań szkodzących Schronisku oraz zwiększenia bezpieczeństwa personelu poprzez prowadzenie monitoringu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

 • w celu poboru opłaty od posiadania psa, którą „ADO” inkasuje na mocy §4 ust. 2 uchwały nr L/663/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na mocy przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu prowadzenia ewidencji korespondencji tradycyjnej i elektronicznej,

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami.


4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być stosowne podmioty przetwarzające dane na zlecenie ADO, w szczególności z branży informatycznej lub hostingowej, urzędy, podmioty świadczące usługi prawne, organy rządowe i samorządowe, sądy, prokuratury, a także wszelkie inne organy i podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego,


5. Pani/Pana dane osobowe będę przechowywać przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż:

 • do przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, co do zasady przez okres 10 lat,

 • w przypadku osób uiszczających opłatę od posiadania psa, składających podanie o dofinansowanie leczenia, o karmę dla zwierząt własnościowych, społecznych karmicieli wnioskujących o karmę dla zwierząt wolnożyjących oraz darczyńców: przez okres 5 lat,

 • w przypadku osób korespondujących z ADO: przez okres 5 lat,

 • w przypadku monitoringu: przez okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem przepisu art. 22 (2) §4 kodeksu pracy,

 • w przypadku rejestracji rozmów: przez okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem dalszego przechowywania na dalszy okres, w szczególności na czas postępowania reklamacyjnego lub zażalenia,

 • w przypadku osób adoptujących zwierzęta: co do zasady przez okres 15 lat lub do czasu zgonu/eutanazji zwierzęcia, jeżeli okres życia zwierzęcia wynosi dłużej niż 15 lat,

 • w przypadku kontroli poadopcyjnych: co do zasady przez okres 15 lat lub do czasu zgonu/eutanazji zwierzęcia, jeżeli okres życia zwierzęcia wynosi dłużej niż 15 lat,

 • w przypadku osób niespełniających warunków do adopcji zwierzęcia przez okres 60 lat,

 • w przypadku kandydatów: przez okres rekrutacji

 • w przypadku pracowników: 50 lat na podstawie art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 • w przypadku pracowników: 10 lat na podstawie art. 125a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz art. 94 pkt 9b kodeksu pracy,

 

6. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz przenoszenia danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,


8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,


9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu ADO, zawartej umowy z ADO, wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie:

 • realizacji czynności, na które Pan/Pani wyraził zgodę,

 • wykonania umowy,

 • wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności rozliczeń podatkowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 • realizowania uprawnień ADO stanowiących jego prawnie uzasadniony interes.


10. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody, w dowolnym momencie może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego uprzednio dokonano na podstawie zgody,

 

11. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez stosowanie monitoringu, publikację danych lub wizerunku na stronie internetowej oraz rejestrację rozmów,

 

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Zwierzęta do adopcji

zobacz wszystkie
Projekt i wykonanie: Fabryka Stron Internetowych  CMS - FSite
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij