strona główna mapa strony kontakt
"Misją Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt jest zapewnienie wszystkim naszym podopiecznym zdrowia i jak najlepszych warunków bytowania oraz znalezienie dla jak największej rzeszy podopiecznych nowych właścicieli i domów"
 

Szanowni Państwo,

KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie pragnie poinformować,  że nie pobiera opłat od osób zgłaszających interwencję dotyczące zwierząt bezdomnych. Równocześnie informujemy, że adopcja zwierząt ze Schroniska jest bezpłatna. Za wydane zwierzęta prosimy o dobrowolne datki na rzecz Schroniska. Warunkiem adopcji jest podpisanie UMOWY ADOPCYJNEJ na podstawie dowodu osobistego z adresem zamieszkania.

Właściciele zgłaszający się po swoje zwierzaki, zobowiązani są do pokrycia kosztów pobytu zwierzaka w Schronisku (opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty dzień). Osoby odbierające swoich podopiecznych prosimy o posiadanie ze sobą dowodu osobistego oraz książeczki zdrowia i/lub dokumentu potwierdzającego własność zwierzaka (rodowodu, wpisu do ewidencji itp.).


Zapraszamy do schroniska codziennie (również w Święta) w godzinach 10.00 - 14.00 oraz 15.00-17.00

* zgłoszenia dot. zwierząt bezdomnych na terenie miasta Krakowa przyjmowane są całodobowo telefonicznie:

12 429 92 41 oraz 12 429 74 72


 

Darowizny przeznaczone są na utrzymanie zwierząt w schronisku,
zakup żywności, leków, a także niezbędną opiekę weterynaryjną


NA SKRÓTY :
PSY CZEKAJĄCE NA DOM                                               KOTY CZEKAJĄCE NA DOM

 

______________________________________________________
  


Aktualności

PRACA DLA KIEROWCY INTERWENCYJNEGO

PRACA DLA KIEROWCY INTERWENCYJNEGO W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W KRAKOWIE.

 

KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko Kierowca Interwencyjny:

 

WYMAGANIA:

 • prawo jazdy kat.b,

 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),

 • odporności na stres,

 • umiejętnośc szybkiego reagowania w sytuacjach nieprzewidzianych (np. odławianie zwierząt rannych lub chorych itp.),

 • wysoka empatia w stosunku do zwierząt,

 • umiejętność organizacji swojego czasu pracy,

 • wysokie zdolności interpersonalne.

 

 

 

OFRERUJEMY:

 • umowę o pracę,

 • dosęp do prywatnej opieki medycznej,

 • elastyczne godziny zatrudnienia,

 • finansowanie niezbędnych szkoleń,

 • stabilne zatrudnienie.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na jeden z adresów mailowych : biuro@schronisko.krakow.pl lub ktoz@ktoz.krakow.pl

 

Prosimy o ustosunkowanie się w dokumentach aplikacyjnych do stawianych oczekiwań oraz zawarcie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)."

 

czytaj więcej
Sprostowanie do artykułu

Na podstawie uchwały Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nr 01/12/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r., Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, zwraca się do Redaktora Naczelnego gazety „Dziennik Polski” o sprostowanie nieścisłych i nieprawdziwych wiadomości dotyczących faktów, który ukazał się w dniu 12 grudnia 2015 roku na łamach „Dziennika Polskiego” w artykule „Wojna w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami” autorstwa Anny Agaciak i Barbary Matoga.

 1. Nie jest prawdziwy fakt, że w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami /KTOZ/ trwa „wojna”. Według słownika PWN określenie to między innymi oznacza – kłótnie. Autorzy artykułu prasowego podają, że wiele wskazuje, że w KTOZ trwa poważny konflikt. Fakt ten nie polega na prawdzie. Informacja ta nie została sprawdzona zgodnie z wymogami rzetelnego dziennikarstwa, bowiem autorzy tekstu nie pofatygowali się o zebranie informacji od wszystkich członków zarządu, tj. od Skarbnika Beaty Turzańskiej – Szacoń, sekretarza Marka Kapturkiewicza, oraz członków zarządu: Anny Baranowskiej, Marii Cichoń-Szepczyńskiej, oraz Rafała Feldmana. Autorzy poprzestali jedynie na uzyskaniu informacji od Prezesa Jadwigi Osuchowej i Wieceprezes Moniki Krzyżanowskiej. Z wypowiedzi Prezes Jadwigi Osuchowej, że „W stowarzyszeniu jest pewna różnica zdań…”, oraz wypowiedzi Wiceprezes Moniki Krzyżanowskiej przywołanej w tekście prasowym wniosku takiego nie można wysunąć.

 2. Niepokój KTOZ budzi brak zweryfikowania przez autorów materiału prasowego czy Wiceprezes Zarządu Monika Krzyżanowska została „odcięta od wszelkich informacji – zarówno dotyczących zatrudnienia pracowników, jak i finansów. Wszystkie decyzje podejmowane są przez panią prezes.” Zasady rzetelnego dziennikarstwa wymagają sprawdzenia prawdziwości takiego faktu u wszystkich członków zarządu, jeżeli konflikt miałby występować w zarządzie. Przywołana wypowiedź jest nieprawdziwa co do faktu, że Wiceprezes Zarządu Monika Krzyżanowska jest odcięta od wszelkich informacji.

 3. Nieprawdziwą i nieścisłą informacją jest, że wszelkie decyzje podejmowane są przez Prezes Zarządu Jadwigę Osuchową. Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, która to wskazuje, że decyzje stowarzyszenia podejmowane są przez jego organ, tj. zarząd. Zebrania zarządu odbywają się systematycznie i to na nich podejmowane są decyzje dotyczące działalności stowarzyszenia.

 4. Nie polega na prawdzie twierdzenie, że „środowisko jest wyraźnie podzielone”. W każdej organizacji istnieje pluralizm poglądów co do drogi zmierzającej do osiągnięcia zamierzonego celu. Zwłaszcza w stowarzyszeniach, gdzie bezwzględne posłuszeństwo członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazana – art. 6 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach.

 5. Nieścisłym jest ferowanie za prawdziwe twierdzenia kierownika Andrzeja Jaworskiego, że „centrum decyzyjnym schroniska stało się biuro KTOZ…, a w zasadzie sama pani prezes”. Siedziba KTOZ mieści się przy ul. Floriańskiej, tam odbywają się posiedzenia Zarządu, a to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarząd jest organem podejmującym decyzje za stowarzyszenie. Organizacja prawna stowarzyszenia jest determinantą takiego rozwiązania. Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej w Krakowie prowadzone jest przez KTOZ, dlatego nie sposób przyjąć, że decyzje mają być podejmowane przez inny organ. W ocenie KTOZ funkcjonowanie Schroniska w okresie sprawowania funkcji kierownika przez Andrzeja Jaworskiego w pewnych aspektach było nieprawidłowe. Schronisko jako obiekt podlegał niszczeniu. Brak nadzoru kierownika Andrzeja Jaworskiego prowadził też do nieuzasadnionej eutanazji zwierząt.

 6. Nie polega na prawdzie, że Jadwiga Osuchowa jest Prezesem Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami od 40 lat. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zostało zawiązane 1 marca 1990 r., a następnie zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, a więc co jest logiczne urzędowanie Prezesa nie może być dłuższe niż czas istnienia organizacji.

 7. Twierdzenie, że w KTOZ występuje „mobbing” jest nieprawdziwe. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników – art. 94[3] § 2 k.p. Przy tak obowiązującej definicji, zarzuty postawione w artykule prasowym wobec zastępcy kierownika Szymona Ziemki nie realizują ustawowych przesłanek. Wobec powyższego posługiwanie się przez autorów tekstu tym określeniem należy uznać za wiadomość nieścisłą. Niektórzy pracownicy, w tym kierownik Andrzej Jaworski, zwiększenie dyscypliny pracy i chociażby wprowadzenie ściślejszego ewidencjonowania czasu pracy (karty zegarowe) zaczęli postrzegać jako „szykany”. Nie jest prawdziwy zarzut „niewielkiego pojęcia kierownictwa o psach i kotach” czyniony Szymonowi Ziemce w kontekście jego wykształcenia – politolog - bowiem aktualny kierownik Andrzej Jaworski jest mechanizatorem rolnictwa, a i jego poprzednicy, wyłaniani w drodze konkursu, organizowanego przez Urząd Miasta, także nie mieli kierunkowego wykształcenia.

 8.  Nie polega na prawdzie, że zgodne z prawdą były zarzuty wobec Szymona Ziemki zamieszczone w anonimie, o którym mowa w artykule. Po wpłynięciu donosu w Schronisku zorganizowano zebranie, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy. Nikt nie potwierdził ani faktu „zagłodzenia” psa, który to zarzut był podstawową przyczyną zwołania zebrania, ani nagannych zachowań Szymona Ziemki, które potwierdza kierownik schroniska Andrzej Jaworski w artykule prasowym.

 9. Nie polega na prawdzie zarzut o braku dbałości Zarządu KTOZ o odpowiedni poziom usług weterynaryjnych. Oczekiwania KTOZ wobec lekarzy są wysokie, stąd z kilkoma z nich nie przedłużono umów okresowych. Przedłużanie umów z osobami, które nie spełniają naszych oczekiwań, w tym koniecznego zaangażowania w ratowanie każdego zwierzęcia i kierują się rutyną nie leży w interesie Schroniska. Dwie bardzo dobre specjalistki, zaangażowane w pomoc wszystkim naszym podopiecznym odeszły ze Schroniska z uwagi na konflikt z kierownikiem Andrzejem Jaworskim. Kolejna, bardzo dobra i zaangażowana lekarz weterynarii przebywa obecnie na bezpłatnym urlopie, spowodowanym względami obiektywnymi. Nadto pracowników i zwierzęta boleśnie dotknęła tragedia, jaką była nagła śmierć jednego z naszych najlepszych lekarzy, która nawet podczas urlopu podejmowała prace na rzecz Schroniska i planowała powrót do niego. Zaznaczyć należy, iż niektórzy lekarze pomimo otwarcia własnych praktyk weterynaryjnych nadal z nami ściśle współpracują. Nie jest prawdziwe twierdzenie, że lekarzy weterynarii w Schronisku jest za mało.

Na marginesie należy podnieść, że o braku rzetelności dziennikarskiej świadczy fakt, iż Pani Redaktor Barbara Matoga korzysta z pomocy weterynaryjnej żony Andrzeja Jaworskiego, z którą też współpracowała pisząc felietony na łamach „Dziennika Polskiego”. Okoliczność ta może także rzutować na rzetelność przedstawionych faktów, zwłaszcza w kontekście jednostronnego przedstawienia zarzutów kierownika Andrzeja Jaworskiego wobec organizacji.
 

czytaj więcej
Sylwester w Restauracji Alpino

 
Serdecznie zapraszamy na Sylwestra do Restauracji Alpino.
Zamiast sztucznych ogni 10 zł z każdego zakupionego biletu 
na zabawę Sylwestrową zostanie przekazane
na rzecz bezdomnych zwierząt. 

Restauracja Alpino specjalizuje się w kuchni francuskiej i śródziemnomorskiej.
Posiada ogromne wnętrza, które idealnie nadają się na karnawałowe imprezy.
Życzymy udanej zabawy oraz dziękujemy, że przy okazji pamiętają Państwo o zwierzęta.
 
czytaj więcej
Zapraszamy na spotkanie dla osób zainteresowanych wolontariatem

W sobotę 12 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3

odbędzie się szkolenie dla przyszłych wolontariuszy

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ! 

czytaj więcej
Modernizacja kotłowni ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo! 


Z wielka radością możemy zakomunikować, że został ukończony pierwszy etap inwestycji prowadzonej przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Obejmował on modernizację kotłowni, czyli:
- doprowadzenie i podłączenie gazu do budynku 
- zamontowanie pieców, zasilanych gazem, mających na celu ogrzewanie budynku schroniska: części szpitalnej, pomieszczeń kocich, części socjalnej oraz części biurowej. Dodatkowo piece ogrzewają wodę użytkową, co jest dużo wydajniejsze niż ogrzewanie elektryczne (bojlery i przepływowe ogrzewacze), które było do tej pory.

Drugi etap inwestycji, czyli budowa budynku szpitalnego jest w trakcie realizacji. Niestety jak każda robota budowlana, wiąże się to z pewnymi utrudnieniami. O postępach budowy będziemy informować.

 

 

czytaj więcej
AKCJA SOS - uczelnie schroniskom

http://www.akcjasos.org/

"Akcja SOS – Uczelnie Schroniskom
 to odbywające się już cyklicznie od ośmiu lat wydarzenie, którego celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom z okolic Krakowa. Studenci, doktoranci i pracownicy uczelni 4 tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia zbierają karmę, lekarstwa i zabawki, które przekazane zostają schroniskom dla zwierząt. Prowadzona jest też kwesta, a zgromadzone podczas niej pieniądze służą do zakupów materiałów wskazanych przez pracowników schronisk (Akcja nigdy nie przekazuje pieniędzy, tylko towary, a w razie potrzeby opłaca usługi weterynaryjne).

Pierwszą Akcję przeprowadzono w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2006 roku. Obecnie bierze w niej udział już sześć krakowskich uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Rolniczy, a także instytuty Polskiej Akademii Nauk."

czytaj więcej
Dziadzio - DOM PILNIE POTRZEBNY

DOM PILNIE POSZUKIWANY 
Bardzo pilnie domu szuka Dziadzio. Ostatnio zdiagnozowano u niego chłoniaka. Jest leczony, jednak szanse na wyleczenie są małe. W zasadzie możemy mówić, że jego czas dobiega końca. Dodatkowo Dziadzio ma problemy z chodzeniem, czasami się zatacza, zdarza się, że plączą mu się łapy. 
Czy znalazłby się ktoś, kto podaruje temu wspaniałemu psu godną jesień życia? Niestety nie wiadomo ile czasu mu pozostało.

Dziadzio to starszy pies w typie owczarka niemieckiego. Znaleziony został w lutym 2015 – był bardzo wycieńczony, wychudzony. Na początku był bardzo ostrożny i sprawiał wrażenie wystraszonego, jednak z czasem się ożywił i teraz chętnie wychodzi na spacery w trakcie których grzecznie chodzi na smyczy i nie zaczepia innych psów. Jest spokojny i zrównoważony. Nie zachował się u nas nigdy agresywnie.
Nie potrzebuje prowadzić aktywnego trybu życia – do szczęścia wystarczy mu ciepły kąt i miłość opiekunów. Dziadzio odda całe serducho nowemu Panu lub/i Pani, trzeba tylko dać mu szansę.

 
Zdjęcie użytkownika KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie.

 

czytaj więcej
GRANIE NA SZCZEKANIE 2015 - KONCERT CHARYTATYWNY

czytaj więcej

Zwierzęta do adopcji

zobacz wszystkie
Projekt i wykonanie: Fabryka Stron Internetowych  CMS - FSite
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Zamknij